Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

PO WER - Regulamin

bez-tytulu.png

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Będziemy dobrzy w naszej pracy – zbieramy doświadczenia w Niemczech”

realizowanym ze środków

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu pt. Będziemy dobrzy w naszej pracy – zbieramy doświadczenia w Niemczech” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

§ 2. 
Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II  w Wojniczu w okresie od 01.12.2018r. do 31.03.2020r. Łączny czas trwania projektu wynosi 16 miesięcy. Projekt przewiduje wyjazdy uczniów/uczennic na 4-tygodniowe praktyki zawodowe oraz na 3-mięsięczny staż zawodowy do Niemiec. Naszym partnerem ze strony niemieckiej jest firma Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, która organizuje praktyki zawodowe i pobyt uczniów/uczennic na terenie Niemiec.

Zawody i liczba uczestników/uczestniczek:

 1. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.
 2. W całym projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 24 uczniów/uczennic.
 3. Na 3-miesięczny staż zawodowy mogą wyjechać osoby pełnoletnie, dwóch/dwie uczniów/uczennice w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu i terminy wyjazdów

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w styczniu/lutym (grupa 1 i grupa 2) i we wrześniu (grupa 3) 2019r. przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.
 2. Grupa 1 wyjedzie na 4- tygodniową praktykę zawodową w terminie 02.06.2019r. – 29.06.2019r
 3. Grupa 2 wyjedzie na 3-miesięczny staż zawodowy w terminie 28.06.2019r.- 27.09.2019r.
 4. Grupa 3 wyjedzie na 4-tygodniową praktykę zawodową w terminie 03.11.2019r.-30.11.2019r.
 5. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
  • dyrektorka szkoły
  • koordynatorka projektu
  • wychowawczynie klas
  • wybrana nauczycielka przedmiotów zawodowych
 6. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły, a także ogłoszony przez wychowawców/wychowawczynie klas.
 7. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być uczniowie/uczennice ZSLiT w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk, którzy/które z własnej inicjatywy wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie.
 8. Wybór uczestników/uczestniczek nastąpi według następujących kryteriów:
  • Motywacja uczniów/uczennic do wyjazdu max 10 pkt.
  • Ocena z zachowania w poprzednim semestrze max 5 pkt. (wzorowe)
  • Ocena z wybranego przedmiotu zawodowego w poprzednim semestrze max 5 pkt. (celujący)
  • Ocena z języka niemieckiego max 5 pkt. (celujący) ocenia germanistka
  • Opinia wychowawcy/wychowawczyni klasy max 10 pkt.

Łącznie do zdobycia 40 pkt.– kandydaci/kandydatki z największą ilością punktów będą zakwalifikowani/-e do wyjazdu. Przy wyborze uczestników/uczestniczek będzie również brany pod uwagę procentowy wynik testu z języka niemieckiego, który zostanie przeprowadzony we wstępnej fazie rekrutacji kandydatów.
W przypadku równej ilości punktów decyzję podejmie komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę przede wszystkim sytuację rodzinną i materialną kandydata/kandydatki.
Uczeń/uczennica ubiegający/-a się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien/powinna złożyć do koordynatorki projektu następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • podanie
 • zgodę rodziców

Dokumenty do pobrania u koordynatorki projektu lub ze strony szkoły www.wojnicz.edu.pl

 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy rankingowej zawierającej listę główną i rezerwową uczestników/uczestniczek oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej projektu w ZSLiT w Wojniczu.
 2. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń /uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony/-a lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kandydat/Kandydatka na uczestnika/uczestniczkę projektu powinien spełniać następujące wymagania:
  • jest uczniem/uczennicą klasy o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk;
  • posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły;
  • posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty;
  • Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń/uczennica wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.
  • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń/uczennica nie może być uczestnikiem/uczestniczką zajęć realizowanych w ramach projektu.
  • Złożone przez kandydata/kandydatkę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
  • W przypadku zbyt małej liczby uczestników/uczestniczek rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
  • W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów/kandydatek na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego oraz wynik testu z języka niemieckiego.
  • Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.

§ 4.
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo do:
  • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
  • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
  • otrzymania ubrania roboczego – za potwierdzeniem odbioru,
  • otrzymania pakietu (pamiętnik, portmonetka, pamięć przenośna) – za potwierdzeniem odbioru)
 2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:
  • udziału w kursach oraz innych zajęciach przygotowujących do wyjazdu:
   • kurs języka niemieckiego – ogólna komunikacja i język fachowy
   • szkolenie „Przygotowanie do życia codziennego w obcym otoczeniu”.
  • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych;
  • wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)

§ 5.
Rezygnacja uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie

 1. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:
  • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSLiT w Wojniczu w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
  • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, uczestnik/uczestniczka zobowiązany/-a jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.
 3. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu.
 4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.