Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

ERASMUS+ - Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Mobilność zawodowa – praktyka i międzykulturowa nauka”

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.:   „Mobilność zawodowa –
praktyka i międzykulturowa nauka”
, który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Akcja KA1 Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu w okresie 2016-07-31 do 2018-07-30.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Akcja KA1 Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

 1. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik logistyk, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu oraz ZSZ kucharz.
 2. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 34 uczniów.

 

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie  w sierpniu 2016r, lutym 2017r, sierpniu 2017r. i lutym 2018r. przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 • koordynator projektu
 • wychowawcy klas
 • wybrany nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • nauczyciele języka niemieckiego
 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły a także przez wychowawców klas.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,  jest uczniem w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik architektury krajobrazu lub jest uczniem ZSZ w zawodzie kucharz.
 3. Wybór uczestników nastąpi według następujących kryteriów:
 • Motywacja uczniów do wyjazdu max 10 pkt.
 • Ocena z zachowania w poprzednim semestrze max 5 pkt. (wzorowe)
 • Ocena z wybranego przedmiotu zawodowego w poprzednim semestrze max 5 pkt. (celujący)
 • Ocena z języka niemieckiego max 5 pkt. (celujący) ocenia germanista
 • Opinia wychowawcy klasy max 10 pkt.
 • Zaangażowanie ucznia w życie szkoły max 5 pkt. – ocenia wychowawca

Łącznie do zdobycia 40 pkt. – kandydaci z największą ilością punktów będą zakwalifikowani do wyjazdu.

W przypadku równej ilości pkt. decyzje podejmie komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę przede wszystkim sytuacje rodzinną i materialną kandydata.

 1.  Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć do koordynatora projektu następujące dokumenty:
 • podanie – załącznik nr 1
 • kartę uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2
 • zgodę rodziców – załącznik nr 3

Dokumenty do pobrania u koordynatora projektu lub ze strony szkoły www.wojnicz.edu.pl

 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej projektu w ZSLiT w Wojniczu.
 2. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.
  1.   Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem klasy o specjalności technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu lub kucharz
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w  życie szkoły;
 • posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty
  •  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału                        w projekcie.
  •  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
  •  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
  • W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
  • W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
  • Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.
  • Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania ubrania roboczego – za potwierdzeniem odbioru
 • otrzymania pakietu dla ucznia (pamiętnik, portmonetka, pendrive – za potwierdzeniem odbioru)
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w kursach przygotowujących do wyjazdu:

- kurs językowy

- szkolenie „Przygotowanie do życia codziennego w obcym otoczeniu”.

 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych
 • wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie

 

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
  finansowej  w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSLiT w Wojniczu w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2.       W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.
 3. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu.
 4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.